تکالیف جوانحی در برابر معروف و منکر
25 بازدید
مقطع: سطح 3
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1398
نام استاد/نام دانشجو : حسن کرمی
تاریخ دفاع: 91398/10/9