ویژگی های خطابهای قرآنی
112 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مجتمع عالی فقه و معارف اسلامی
تاریخ دفاع: 1394
نام استاد/نام دانشجو : محمد هادی رضایی
دراین پایان نامه پیرامون برخی از ویژگیهای خطابات قرآنی در طی پنج بخش مباحثی ارائه شده است در بخش اول: طی دو فصل؛ فصل اول پیرامون کلیات؛ و در فصل دوم پیرامون واژه‌های کلیدی، توضیحاتی ارائه داده شده است. دربخش دوم: پیرامون تشکیکی بودن معارف قرآن کریم به عنوان اولین ویژگی خطابات قرآن کریم مطالبی عنوان شده است که هر انسانی به میزان مدارج کمالات وجودی اش از معارف قرآن بهره مند می‌باشد و معصومین علیهم السلام که از عالی ترین مراتب معارف قرآن بهره مند می‌باشند اما غیر معصومین متناسب با مرتبه وجودی خود از مرتبۀ نازلۀ آن بهره مند می‌باشند. در بخش سوم: عمومیت و شمولیت زمانی و مکانی و مخاطب بودن همۀ انسانها به عنوان ویژگی دیگر خطابات قرآن کریم مورد بحث قرار گرفته و برای اثبات آن به اموری چون گرایشات فطری مشترک، و فراخوانی رشد عقلی به پیروی از خطابات قران، و غنی علمی قرآن به عنوان پاسخ گویی به تمام نیازمندی‌های انسان، وآیات و روایات استدلال شده است . در بخش چهارم: پیرامون جامعیت قرآن کریم از نظر موضوع به عنوان یکی از ویژگی‌های دیگر خطابات قرآن کریم بحث شده است این که قرآن کریم هر آنچه را که در رشد و کمالات انسان مؤثر و مفید است را بیان نموده و پیرامون آن سخن گفته است و به عنوان نمونه به چهار موضوع که در رشد انسان و کمالات او نقش کلیدی دارد از منظر خطابات قرآن کریم به تفصیل بحث شده است که عبارت باشد از خدا شناسی، انسان شناسی، وظیفه شناسی، و آسیب شناسی . در بخش پنجم: این پایان نامه پیرامون کیفیت تأثیر گذاری وعوامل تأثیر گذار در قرآن کریم بررسی شده و در ضمن، از عوامل تأثیر پذیری انسانها و موانع تأثیر پذیری آنان در حد وسع و بضاعت نگارنده سخن گفته شده است.