تصویرِ حیاتِ دنیوی در تشبیهاتِ تمثیلی قرآن
128 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المطصطفی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : محمد حسنین
در این تحقیق سعی شده است، تصویری که قران کریم در سه ایه (سوره یونس ایه 24، سوره الکهف ایه 45 و سوره الحدید ایه 20) از حیات دنیوی ارایه کرده، بصورت دقیق بازسازی شود. برای تحقق این مهم، در مرحله اول الگوی ابتدایی برای تحلیل تشبیهات تمثیلی ابداع شده است. برای ساخت این الگو، اقوال بلاغیون و روش عملی مفسران در تحلیل ایات قرانی و خصوصا تمثیلات با دقت بررسی شد. سپس بر اساس ان الگو، نکات ریز البته تاثیر گذار در تصویر سازی این ایات سه گانه بررسی شده است و ضمن ان اقوال قران پژوهان مورد نقد قرار گرفته است. در نهایت سعی ناقصی شده که با تلفیق این سه تمثیل، تصویر جامع واحد از حیات دنیوی ارایه گردد. تصویر ارایه شده در این تحقیق، بسیاری از اشکالات و ابهامات موجود در تحلیل های قبلی را ندارد و نگاه واقع بینانه تر نسبت به حیات دنیوی دارد.