اسلوب کنایه در سوره با بقره با محوریت تفسیر المیزان
269 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: المصطفی
تاریخ دفاع: 1393
نام استاد/نام دانشجو : اختر عباس
این تحقیق ابتدا کنایه را تعریف و تقسیم کرده و سپس کنایه های سوره را بقره را بررسی کرده و نشان داده که علامه طباطبایی برخی از این کنایه ها را یافته و به وجه کنایی بررسی کرده و برخی را اصلا به وجه کنایی بررسی نکرده است.