تأثیر علوم بلاغی در استنباط احکام شرعی
119 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : ریاست محمود
یکی از شرایط فقیه را تسلط بر دانش بلاغت یا آشنایی با آن دانسته اند این تحقیق کوشیده است همین اجمال را به تفصیل اثبات کند