بررسی چالشهای ادبی علامه طباطبایی با زمخشری
116 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم رضایی
در چالشهای ادبی علامه و زمخشری هر چند بدوا به نظر میرسد که حق با زمخشری باشد ولی این رساله برتری نگاه ادبی علامه ا اثبات کرده است.