بدیل ناپذیری کلمات قرآن
109 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم محمدی
کلمه ها در قران چنان در کنار هم نشسته اند که جابه جایی هر یک از انها نظام معناشناختی یا زیباشناختی یا هر دو نظام جمله را به هم میزند. این رساله به اثبات همین ادعای کهن پرداخته است