تاثیر ادبیات در تفسیر المیزان
131 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
نام استاد/نام دانشجو : عابد حسین
تفسیر المیزان در استظهار ات خود از داده های علوم ادبی نیز بهره جسته است که این مطلب در این رساله بررسی شده است.