بررسی مضامین مشترک بلاغی در ادب عربی و فرانسوی
121 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی
نام استاد/نام دانشجو : نصرالله ذوالقعده
صنایع بلاغی مشترکی که در ادب عربی و ادب فرانسه وجود دارد در ان رساله بررسی شده است