انعکاس ساختار بلاغی قرآن کریم در ترجمه های فارسی
115 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم یوسفی
این پایان نامه معناداری اسلوبهای بلاغی را مطرح و انعکاس یا عدم انعکاس آنها در ترجمه های فارسی را بررسی کرده است.