تناسب مضمون آیات با صفات الهی ذکر شده در پایان آیات
124 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
نام استاد/نام دانشجو : سرکار خانم بحیرایی
محتوای ایات قران با صفات الاهی که در فرجام ایات ذکر شده تناسب انکارناپذیری دارد که در این پایان نامه این تناسب بررسی و به عنوان قرینه ای برای فهم بهتر ایات قران مطرح شد.