بازپژوهی مجازات رجم در قرآن؛ با نگاهی نو به دیدگاه های رقیب
281 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه علمی پژوهشی قرآن فقه و حقوق اسلامی شماره اول، پاییز و زمستان 1393 ص 137 تا س 166
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رجم یکی از مجازات های اسلامی است که برای زنای محصنه تعیین شده است. برخی با انگیزه های گوناگون کوشیده اند این مجازات را مجازاتی غیراسلامی قلمداد کنند؛ مهمتر آن که در فرایند پژوهش، گاه دانش فقه و گاهع فقیهان را به اتهاماتی متهم کرده اند! از آنجا که مهمترین منبع این بازپژوهی ها قرآن کریم بوده است این نوشتار در صدد است ابتدا با تمرکز بر آیات خجسته قرآن حکم سنگسار را در قرآن کریم بیابد سپس با تکیه بر دستاوردهای این واکاوی به نقد دیدگاه های رقیب بپردازد و نشان دهد که اصل حکم سنگسار به عنوان حکمی اولیه و بدون توجه به مصالح اجتماعی و سیاسی عصر حاضر و احکام ثانویه پایگاه قرآنی دارد. از این رو نه بر دانش فقه اتهامی وارد است و نه بر فقیهان.
دانلود