چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن (ISC)
159 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه اهل بیت سال نوزدهم شماره 73 بهار 1392؛ ص 115 تا ص 139
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده پیشتر همراه با استاد علیدوست زید عزه مقاله ای تحت عنوان <استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد> منتشرکرده بود. درشماره 70 - 71 از فصلنامه فقه اهل بیت دو نفر از اساتید محترم حوزه نقدی را (تحت عنوان مذاق شریعت؛‌ جستاری در اعتبارسنجی و کارآمدی)‌ بر آن دیدگاه نوشته بودند که این مقاله در حقیقت پاسخی به آن مقاله است.
دانلود