چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن (ISC)
644 بازدید
محل نشر: فصلنامه فقه اهل بیت سال نوزدهم شماره 73 بهار 1392؛ ص 115 تا ص 139
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده پیشتر همراه با استاد علیدوست زید عزه مقاله ای تحت عنوان «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد» منتشرکرده بود. (http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_0.html ) در شماره 70 - 71 از فصلنامه فقه اهل بیت دو نفر از اساتید محترم حوزه محبت کردند و نقدی را (تحت عنوان مذاق شریعت؛‌ جستاری در اعتبارسنجی و کارآمدی)‌ بر آن دیدگاه نوشتند که مقاله آن دو استاد بزرگوار در این لینک (http://www.islamicfeqh.com/main.php?ObjShow=ShowPage&Tshow=EMagazine&PS=emain&kind=235) قابل دسترسی است. * این مقاله در حقیقت پاسخی به آن نقد است.
دانلود