علوم ادبی و اثربخشی آنها در اسلامی شدن علوم انسانی
244 بازدید
محل نشر: ارائه شده در همایش قرآن و علوم انسانی، مشهد مقدس تابسنان 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نشان میدهد که برای اسلامی کردن علوم انسانی نیاز به اسنتطاق دقیقتر قرآن کریم داریم و برای اسنتطاق دقیقتر قرآن کریم نیز باید به توسعه ابزارهای فهم قرآن از جمله دانشهای ادبی پرداخت