دانش‌های بایسته در تفسیر
162 بازدید
محل نشر: کتاب "معرفت قرآنی" (جلد 4 ص 93)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقال موضوع دانشهای بایسته در تفسیر را با تأکید بر دیدگاه استاد معرفت ر ه برر سی کرده است