بایستگی دانش بدیع در تفسیر با نگاهی به تقسیر المیزان (ISC)
196 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه علمی پژوهشی قرآن شناخت - 1390 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:7 -34
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این که دانش بدیع تنها در زیباشناسی قران دخالت دارد یا در استظهارات تفسیری مفسران نیز کارایی دارد مشکلی است که این مقاله به ان رسیدگی کرده و دیدگاه های رقیب را نیز بررسی کرده است. این مقاله از مقاله های برگزیده همایش مبانی و رشهای تفسیری علامه طباطبایی نیز بوده است