قلمرو مصلحت و عدالت در تزاحم احکام و تزاحم حقوق زنان (ISC)
193 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان زمستان 1390/شماره 54 از ص7 تا 58
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این که آیا برای برون رفت از تزاحم حقوق نیز مانند تزاحم احکام شرعی باید از قانون اهم و مهم استفاده کرد یا سازو کار دیگری متصور است پرسشی است که در این مقاله بررسی شده و بر روی حقوق و احکام زنان تطبیق شده است. این موضوع بعدها در پایان نامه سطح چهار نویسنده به صورت مبسوط بررسی شد.
دانلود