استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد (ISC)
148 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی دوره 6، شماره 22، پاییز 1388، ص 7تا36
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مقاله ابتدا کوشیده است مشخص کند که منظور فقیهان از نهادی به نام مذاق شریعت که گاه بدان استناد می کنند چیست و سپس با نقد و بررسی آن، استناد به این نهاد را نقد کرده و جایگزینهایی را نیز برای آن پیشنهاد داده است.
دانلود