مردم‌داری محقق اردبیلی
19 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

محدث نوری در خاتمه مستدرک آورده است:

وقتی در نجف قحطی می‌آمد محقق اردبیلی همه آذوقه‌ای را که در خانه داشت با فقرا تقسیم کرد چندانکه سهم خانواده خودش با سهمی که برای هر یک از فقرا می‌گذاشت مساوی بود. 

یک بار همسرش بر او برآشفت که چرا فرزندانمان را رها کرده‌ای که پیش این و آن دست دراز کنند؟ اردبیلی همسر آزرده‌خاطرش را در خانه رها کرد به مسجد کوفه رفت و معتکف شد. 

فردای آن روز همسرش دید مردی چند مَرکب آذوقه خوشمزه‌ و معطر مشتمل بر گندم خالص و آرد مرغوب به در منزل آورد و گفت: صاحب‌خانه خودش در مسجد معتکف شده و این را برای شما فرستاده است. 

وقتیمقدس از مسجد به خانه آمد همسرش از او تشکر کرد و گفت غذایی که به واسطه آن اعرابی فرستاده بودی غذای بسیار خوبی بود. مقدّس که هیچ اطلاعی از آن غذا و مرد عرب نداشت، خدا را شکر کرد.