محقق خویی و دشواری سخنان محقق اصفهانی
23 بازدید
موضوع: فقه و اصول

آيت اللّه خويى گاهى در ميان درسشان نظرات آقا شيخ محمد حسين اصفهانى را نقل مى‌كردند. مى‌گويند عده‌اى از فضلا از ایشان در خواست كردند كه نظرات محقق اصفهانی بيشتر بيان شود.

آقاى خويى فرموده بودند كه من هرچه روى اين درخواست تأمل كردم، ديدم عمل به آن كار دشوارى است. چون اولا فهم مطالب آن بزرگوار كار دشوار و پررنجى است؛ ثانیاً پس از مطالعه و فهم مطالب ايشان، بايد دربارۀ اينكه اين سخنان را چگونه بيان كرد، فكر كرد و زحمت كشيد؛ چراكه بيان مطالب مشكل، خود، كار مشكل دومی است؛ ثالثاً بعد از تحمّل اين مشكلات و بيان درس، بايد استاد بر آن مطالب اشكال وارد كند و آنها را زير نقد و بررسى ببرد و اين هم مشكل  سومی است.